ULGA PODATKOWA

Przedsiębiorco! Skorzystaj z ulgi podatkowej i odlicz 10% od dochodu (osoby prawne) i 6% od dochodu (osoby fizyczne) z tytułu darowizny z poleceniem!

Wystarczy, że wskażesz jeden z naszych celów, na jaki przeznaczasz darowiznę, spośród przykładowo wymienionych:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalności charytatywnej
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY

 • Wzbogacenie wizerunku przedsiębiorstwa jako społecznie odpowiedzialnego
 • Promocja na naszej stronie, materiałach marketingowych i wśród uczestników naszych szkoleń
 • Możliwość odliczenia podatku
 • Pomoc osobom potrzebujący i wykluczonym społecznie w ich rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i edukacji

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.