Cele

Celem Fundacji Lubelska Akademia Potencjału jest działalność w zakresie inicjowania i realizowania różnych form pomocy i wsparcia dla ogółu społeczności polegających na rozwoju wiedzy, wspieraniu osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i socjalnej, wspieraniu sportu i rekreacji, kształceniu, wypoczynku, poszerzaniu kompetencji i zainteresowań społecznych o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym, jak również wspieranie działań wspomagających rozwój techniki i wynalazczości oraz podnoszących innowacyjność i konkurencyjność nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

Swój cel Fundacja realizuje poprzez:

 • Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie szkoleń z kompetencji miękkich oraz twardych, szkoleń zawodowych, warsztatów, kursów i innych form kształcenia pozaszkolnego;
 • Organizowanie konferencji, zjazdów naukowo-szkoleniowych, imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • Podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych;
 • Organizowanie działań służących podnoszeniu wiedzy i umiejętności instytucji publicznych lub podmiotów prywatnych w zakresie zgodnym z celem Fundacji.
 • Promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz łagodzenie skutków bezrobocia
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Organizacja oraz nadzór nad szeroko-pojętymi działaniami profilaktycznymi w zakresie bezpieczeństwa, przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym oraz innym czynnikom obniżającym poziom życia społecznego lub zmierzającym do wykluczenia określonych grup społecznych;
 • Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • Działalność charytatywną;
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Wolontariat